مدارک تأیید صلاحیت

مدرک تائید صلاحیت مشاوره در رشته مدیریت و اقتصاد از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

گواهینامه عضویت در انجمن مشاوران ایران

مدرک تائید صلاحیت مشاوره تخصص مدیریت عمومی پایه یک از مرکز نوسازی و توسعه فناوری اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

مدرک تائید صلاحیت آموزش در رشته مدیریت و مدیریت کیفیت از اداره آموزش شرکت ملی نفت ایران

مجوز همکاری سمتا و  عضویت در شبکه همکاران

گواهینامه تایید صلاحیت حرفه ای HSE

مدرک تائید صلاحیت مشاوره تخصص مدیریت بهره وری و کیفیت  پایه سوم از مرکز نوسازی و توسعه فناوری اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

دارای 4 نفر ارزیاب و ارزیاب ارشد رسمی تعالی سازمانی و جوایز ملی کیفیت، ملی بهره وری و سازمان صنایع دفاع

بهره مندی از تجارب بیش از 25 کارشناس و کارشناس ارشد مسلط و زبده در خصوص مشاوره و آموزش سیستم های مدیریتی و تحول اداری

مدرک تائید صلاحیت مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

دارای 6 نفر سرممیز سیستم های کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغلی

تجربه برگزاری بیش از 2000 سمینار و دوره های دورن سازمانی و برون سازمانی (تقویمی) در سازمانهای دولتی و خصوصی

دانش و تجربه طراحی ساختار فرآیندهای کلیه شرکتها و سازمانهای دلولتی و خصوصی