تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش در زمینه مدلها و نرم افزارهای کاربردی مدیریت

عارضه یابی

عارضه یابی برای بهبود عملکرد

خدمات مربیگری

ارائه خدمات تسهیلگری و مربی گری

آموزش

آموزش های مدیریتی و سمینارهای تخصصی

مشاوره و آموزش

مشاوره سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی و مشاوره و آموزش ابزارهای مهندسی و بهبود کیفیت

مدل های بومی

مدل های بومی تعالی مانند انجمن مدیریت کیفیت ایران، مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی، جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران، جایزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جشنواره اپراتورهای SAP و PAP