سرفصل اهم پروژه های اجرایی شرکت

انجام مطالعات ساختار سازمانی و معماری سازمانی
عارضه­ یابی دستگاه­های دولتی بر اساس مدل تحول اداری
سیستم پیشنهادات و مدیریت مشارکتی
مشاوره و اجرای پروژه­های Six Sigma
استقرار نظام مدیریت پروژه PMBOK/ISO21500
استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتری CRM
استقرار نظام مدیریت زنجیره تامین SCM
مشاور تعالی سازمانی بر اساس مدل های ملی و جهانی
نظرسنجی ( جامعه-مشتریان-کارکنان) طراحی و استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی
استقرار استاندارد TICKIT
نظرسنجی از پرسنل و استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی
مشاوره و ارزیابی ابزارهای 7 برنامه تحول اداری
استقرار چرخه­ بهره­وری و کایزن فرآیندی
شناسایی و مستندسازی فرآیندها در دستگاه­های اجرایی دولت
ارائه خدمات مشاوره ارزیابی سبک رهبری با متد بازخور 360 درجه
امکان سنجی احداث واحدهای صنعتی
مشاوره و استقرار نظام آراستگی صنعتی 5S
مشاوره پروژه ارتقاء کیفیت (شرکت ساپکو و شرکت خدمات علمی و صنعتی استان تهران)
استقرار نظام مدیریت ریسک
مشاوره و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه براساس استاندارهای ISO9001 و ISO14001 وOHSAS18001
اجرای پروژه پیاده­سازی استاندارد ISO17025 مدیریت آزمایشگاه
اجرای پروژه پیاده­سازی استاندارد ISO10015 مدیریت آموزش
مشاوره و استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطر، کنترل نقاط بحرانی (HACCP)
تدوین سند استراتژی و مطالعات محیطی بازار
برنامه­ریزی استراتژیک بر اساس مدل ارزيابي متوازن (BSC)
مشاوره و اجرای بهینه­ کاوی Bench Marking
طراحی و استقرار تکنیک­های مهندسی کیفیت نظام QFD- FMEA - COQ
طراحی نظام مدیریت ارزیابی عملکرد
مهندسی مجدد فرآیندها (BPR)