آموزش

آموزش های درون سازمانی

خروج از محیط کاری و عزیمت به شهرهای مختلف از جمله دغدغه های همیشگی دانش آموختگان بوده است. از سوی دیگر بسیاری از سازمانها و شرکتها علاقمندند دوره های آموزشی، ویژه پرسنل خودشان و در محل سازمان برگزار گردد. از اینرو به جهت پاسخگوئی به این نیاز، شرکت روش سازان صنعت اقدام به طراحی و اجرای دوره های آموزشی درون سازمانی نموده است.

آموزش

مهندسین مشاور روش سازان صنعت با توجه به آرمان خود و نیاز کنونی مدیران کشور به مباحث مدیریتی نوین، با تأکید بر مصوبات دولت و با جهت گیری خاص به سوی نیازهای کاربردی و الزامی روز چون تکنولوژی اطلاعات، بهره وری، خصوصی سازی، مدیریت استراتژیک، تعالی سازمانی و… اقدام به ارائه دوره های آموزشی جهت مدیران برجسته کشور در داخل و خارج از محیط کاری نموده است. ایجاد محیط آموزشی مناسب جهت تمرکز بر روی آموزه ها و خنثی نمودن استرس های کاری روزمره از موارد مهمی است که این شرکت برای بازآموزی مدیران کشور بدان توجه ویژه نموده است. استفاده از اساتید فن با دیدگاه جهانی سرلوحه برنامه های آموزشی این مشاور قرار گرفته است. برای این منظور با هدف رضایت کامل مخاطبین خدمات آموزشی برنامه ریزی شده ارایه می شود، که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

معرفی دوره های آموزشی شرکت مهندسین مشاور روش سازان صنعت