خدمات

مشاور استقرار پروژه های بهبود

جوایز ملی کیفیت، تعالی و بهره وری ایران، مدیریت فرآیند

مشاوره استقرار مدلهای تعالی جوایز بخشی

طراحی کارت های ارزیابی استراتژیک وظایف و مشاغل سازمانی و …..

مشاوره استقرار مدلهای برنامه ریزی استراتژیک

مشاوره استقرار مدلهای برنامه ریزی استراتژیک (BSC ،SWOT وتدوین سند راهبردی ، تدوین مدل کسب و کار، نظام مدیریت عملکرد، تفاهم نامه های مدیریت عملیات)

مشاوره استقرار مدل های تعالی سازمانی ملی و بین المللی

INQA , INPEA, DAP, CSR, EFQM, CAF, MBNQA

پیاده سازی استانداردهای بین المللی

شامل:ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/ISO 22000 /HACCP/ISO 27001 /BS 7799/ISO 50001/HSE-MS,ISO 10015/ISO10002 & 10004/ISO TS/29001/ISO TS/16949/SA 8000 , TICKIT,ISO / IEC 17025/OHSAS 45001

استقرار سیستمهای مدیریتی و تحول اداری

شامل:منطقی نمودن اندازه دولت، اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت، ارزیابی عملکرد، طرح تبیین ارتقاء شغلی، نظام آموزش کارکنان دولت، اصلاح فرآيندها، روشهاي انجام كار و توسعه فناوری، ارتقاء و حفظ کرامت مردم