سامان محمدی خواهمدیر عامل و مدیر اجرایی

میزان تحصیلات
  • لیسانس- مهندسی صنایع-تولید صنعتی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد فنی مهندسی شهر تهران 1376
  • فوق لیسانس-مهندسی کیفیت-کیفیت- دانشگاه مالک اشتر شهر تهران 1382
سوابق کاری
  • شرکت پارس فنر- کارشناس کنترل کیفیت-سال 76 لغایت 77
  • سازمان صنایع دفاع-کارشناس ارشد برنامه ریزی معاونت طرح و برنامه-سال 77 لغایت 81
  • سازمان صنایع دفاع -ریاست گروه مشاوره کیفیت،معاونت،تضمین کیفیت-سال 82 لغایت 85
  • روش سازان صنعت-نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر آموزش و پرورش-از سال 86 لغایت 90
  • روش سازان صنعت-رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی-از سال 90 تاکنون

ارزیاب ارشد جایزه ملی کیفیت ایران با گواهی تائید صلاحیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران INQA و عضو کميته فني ارزيابي (از سال 82 تا ۸۹ به مدت هفت سال پياپي)، ارزياب ارشد جایزه ملی بهره وری و تعالي سازماني (سالهای 86 و 87 و ۸۹)، ارزیاب ارشد و عضو کمیته علمی جایزه کیفیت وزارت دفاع (DQA) در سالهای 84 ، 85 و 86، ارزیاب ارشد جایزه کیفیت گروه خودروسازی سایپا در سالهای 84 الي ۸۹ (به مدت شش سال پياپي) و مشاور مرکز مطالعات استراتژیک و کلینیک تعالي سایپا، درجه کمربند مشکی (BB) در متدولوژی six sigma، سر ممیز سیستم مدیریت کیفیت تحت اعتبار مرکز اعتبار دهنده کشور کانادا NQI

مسئول اسبق طراحي برنامه کیفیت و گریدبندی و ارتقاء کیفیت محصولات صادراتی و استقرار ایزو و سرمميز هسته مستقل ممیزی در سازمان صنایع دفاع و کمیته فنی بهره وری وزارت دفاع، سابقه برگزاری بیش از ۷۰۰ سمینار ، کارگاه و دوره آموزشی تخصصی در سازمانهای کشور در زمینه کیفیت، مدیریت و تعالی سازمانی، ممیز شرکت گواهی دهنده alliance آمریکا (و ممیز اسبق شرکت QMI کانادا) در سیستم ISO 9000:2000

عضو کمیته علمی و سخنران در اولین همایش ملی تجارب سازمانهای ایرانی در تعالی سازمان 1384، ارائه مقاله و سخنرانی در اولین کنفرانس ملی مدیریت استراتژیک و ارزیابی متوازن 1386، انجام پروژه تحقیقاتی درخصوص طراحی مدل تعالی جایزه وزارت دفاع در بخش سازمانهای خدماتی بر اساس CAF، طراحی مدل ارزیابی عملکرد ویژه سازمانهای عمومی و خدماتی ایران، مسئولیت اجرای بیش از ۱۰۰ پروژه در زمینه تعالی سازمانی، استراتژی و مدیریت کیفیت