مهندس محسن طلوع صادقنائب رئیس هیأت مدیره و مدير پروژه

نحصیلات
  • لیسانس-صنایع-تولید صنعتی-دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب-1382
  • کارشناسی ارشد-مدیریت بازرگانی-بازاریابی-دانشگاه فراگیر پیام نور کرج
سوابق کاری
  • کارخانه پارس دنتال-مدیر کیفیت- 1 سال
  • شرکت فراکیفیت سیستم-کارشناس پروژه-1 سال
  • شرکت روش سازان صنعت-مدیر پروژه و سهام دارعضو هیئت مدیره-از اسفند 83 لغایت 91
  • شرکت روش سازان صنعت-نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر پروژه -از ابتدای سال 92

تجربه 9 سال مشاوره و آموزش سیستم های مدیریتی، تجربه مدیریت بيش از 50 پروژه سيستم مديريت کيفيت، تجربه اجرای مدل تعالی سازمانی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت و گاز، مدیر پروژه مستندسازی فرآیندها، چرخه بهره وری و تدوین سند ارتقاء بهره وری